Zachranime zelené Gánovce

Typ: Ochrana biodiverzity

Krajiny realizácie:Slovensko

Doba trvania: dlhodobe

Rozpočet: hliadame partnerov a podporu

V súčasnosti je obrovský tlak v Gánovciach od občanov aj právnických osôb, ktorí by chceli vo veľkej miere zmeniť charakter využívania pôdy z poľnohospodárskej na stavebný účel. Najviac alarmujúce sú návrhy vlastníkov pozemkov na výstavbu Nových Gánoviec v doline Gánovského potoka, ktorá predstavuje zachovalý kúsok vidieckej krajiny s vysokou krajinno-ekologickou a kultúrno-historickou hodnotou pre celé Slovensko. V území sa písali dejiny našej krajiny. Je to jediná lokalita na Slovensku, kde je súčasne nálezisko pozostatkov neandertálskeho človeka, fosílií pravekej fauny a flóry, najstaršieho železného predmetu v strednej Európe, dodnes s aktívnymi vývermi liečivých minerálnych vôd, kde sa pred očami návštevníka vytvára unikátny prírodný fenomén – travertínové lavice a kopy. V samotnom území doliny je dodnes životný priestor viacerých vzácnych a chránených druhov rastlín a živočíchov, územie je čiastočne chránene ako prírodná pamiatka Briežky nadväzujúc na územie Európskeho významu Gánovské slaniská. Dolina Ganovského potoka, v ktorej je krásny meandrujúci Gánovský potok, sa stala magnetom pre umelcov, ktorí nazvali Gánovce „Teritórium inšpirácie“.

Hlavná cieľ  kampani –mobilizácia verejnosti a vedeckej komunity na ochranu doliny Gánovského potoka od masívnej výstavby – hlavnej hrozbe posledných ostrovčekov cennej kultúrnej krajiny pod Vysokými Tatrami.

Na jar 2020 boli podané návrhy na zmenu územného plánu obce Gánovce , kde je eminentný záujem istých skupín občanov  postupne v doline umožniť výstavbu rodinných domov, čo by prakticky zastavilo možnosti rozvoja cestovného ruchu a viedlo k strate identity územia, ale hlavne zmene kvality života obyvateľov Gánoviec. 7.5.2020 šiesti poslanci odsúhlasili návrh rozšíriť IBV na ploche 15,4 ha s potenciálom postaviť 170 domov a toto rozhodnutie je v rozpore s platným územným plánom, v prospech hŕstky vlastníkov pozemkov.

Následne vznikla iniciatíva občanov Milujem zelené Gánovce, ktorá upozornila na negatívne aspekty megalomanskej výstavby a iniciovala verejnú kampaň na podporu ochrany doliny.  27. júna 2020 sa realizovalo referendum na tému smerovania rozvoja dediny, ale v tom istom čase skupina podporovateľov výstavby urobila nečestnú antikampaň a presviedčali rôznymi spôsobmi množstvo obyvateľov k neúčasti na referende.  Výsledok referenda ukázal, že 254 ľudí je proti výstavbe, iba 4 ľudia hlasovali za výstavbu. Celkovo referendum bolo neúspešné kvôli nízkej účasti. Pomohlo to však aktivizovať verejnosť v obci a lepšie porozumieť oficiálnym schvaľovacím procesom suburbanizácie, ktoré sú ovplyvnené často nekompetentnými a nezákonnými krokmi miestnych a regionálnych orgánov a často aj ŠOP SR Správy TANAPu.

Zámer zmien a doplnkov územného plánu č. 6 (ďalej ZaD UP č.6) pre Obec Gánovce bol vyhotovený Atelierom Urbeko pre všetky lokality, teda v území krajinného celku KC9 aj pre časti napr. na druhej strane Gánovského potoka, ktoré minulý rok poslanci svojim uznesením neodporučili na zahrnutie do procesu zmeny územného plánu. Takže hlasovanie poslancov minulý rok akoby ani neprebehlo. Predpokladáme, že vlastníci pozemkov vyvinú obrovský tlak na poslancov, aby hlasovali za všetky lokality, keď už sú nakreslené v zámere.

Návrh Zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu obce Gánovce (ZaD UP č.6) bol zverejnený na enviroportáli

Kto si dá námahu a pozrie si textovú (v prilohe) alebo mapovú časť návrhu ZaD UP č.6, zistí, že pri jeho príprave neboli zahrnuté žiadne zo zásadných pripomienok občanov, ignorujú sa základne zásady územného plánovania a chýbajú základné dáta ako napr. rozloha územia dotknutého zmenami a či kapacita vodovodu pre ďalších plánovaných 660 osôb a kapacita ČOV Hôrka. Text ZaD je koncipovaný tak, že ďalšia výstavba rodinných domov a dokonca aj 3 bytoviek je to najlepšie pre občanov Gánoviec, návrh je vraj vypracovaný v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a samozrejme nepredpokladajú sa žiadne negatívne vplyvy na životné prostredie a zhoršenie kvality života v obci. Návrh novej cesty smerom na Kvetnicu je utópia, lebo mesto Poprad v ÚP a rekonštrukcia železničnej trate Poprad – Gánovce s tou cestou nepočítajú, v mieste kde je dnes priecestie so závorami pri tzv. Štátnych majetkoch bude len mimourovňový prechod pre peších a cyklistov. Celý návrh vzbudzuje dojem, že všetci Gánovčania majú byť jednoducho radi, že tu budeme mať desaťročia také masívne stavenisko, ktoré v nedohľadne zlepší život obyvateľov Gánoviec a odoberie voľné prírodné prostredie, ktoré bolo mnohých jedným z kľúčových motívov vôbec prísť žiť do tejto obce.

Šokujúcim faktom je to, že starosta opäť konal svojvoľne a Okresnému úradu Poprad poskytol Oznámenie o strategickom dokumente ZaD UP č.6, v ktorom je jasne napísane že ZaD boli vypracované na objednávku obce (nie len vlastníkov pozemkov ako v realite), prinášajú len pozitívnu zmenu a všetky návrhy sú vraj v prospech všetkých obyvateľov Gánoviec. Ani zmienka o cennosti lokality KC9, ani že je potrebná EIA pre objektívnosť celého procesu, z princípu opatrnosti a hlavne vzhľadom na charakter, rozsah a očakávané vplyvy zmeny obce s výhľadom mať vyše 2000 obyvateľov, teda pri náraste urbanizácie o 1 tretinu. Ako sme si už zvykli, poslancom on tento dôležitý dokument priebežne neukázal, len ich teraz informoval, že taký dokument zaslal.

Petícia starostovi od 70 občanov, aby požadoval posudzovanie vplyvov na životné prostredie strategického dokumentu návrh ZaD v ÚP č.6 obce Gánovce ako celku, nemala žiadny efekt a starosta pohŕdal mienkou svojich občanov (okrem petície 254 občanov už v referende povedalo, že si výstavbu v KC9 neželá) a nezaslal Okresnému úradu Poprad, že obec Gánovce jednoznačne a bezpodmienečne požaduje uvedené posudzovanie. Namiesto teho starosta zaslal na okresný urad dve “štúdie” ktore boli urobené na objednávku vlastníkov pozemkov a nič spoločného z odbornými štúdiami nemajú, a nikto pod nich nedal pečiatku (napríklad máme potenciálne riziko zosuvov v Doline, zosuvné pásmo označené na mape kraja, ale v štúdii o tom nie je žiadna zmienka). Skúsenosti jasne ukazujú, že sa nedá spoľahnúť na volených zástupcov a je potrebné aj vyvinúť občianske aktivity na obhajobu svojich práv a podniknúť ešte ďalšie kroky. Preto OZ Machaon International požiadalo Okresný urad Poprad o  posudzovanií vplyvov na životné prostredie strategického dokumentu návrh ZaD v ÚP č.6 obce Gánovce, žíadosť je tu.

Zaujímavé, že správa o hodnotení vplyvov na životné prostredie Zmien a doplnok územneho plánu č.6 obci Gánovce, ktorá by mala by byť hotová ku 31.3.2023, ešte nie je na svete. Asi existuje na to nejaký dôležitý dôvod. Môže byť pán spracovateľ Dr. Peter Burda potvrdil našim “ludovym developerom” že je tam zosuvne pasmo? Povedal ešte začiatkom 2023 r., že bude vŕtať sondy aby to presne zistiť. A tým, može byť, jemu práca aj sa skončila, keď odhalil to veľké tajomstvo, zosuvné pásmo v Doline Gánovského potoka, označené aj v mape zosuvných pásiem Slovenska? Kto bude niesť zodpovednosť keď domy náhodou spadnú? Starosta? Poslanci?

Vizualizácia plôch určených na IBV v Gánovciach.

Červené línie sú lokality, kde už dnes je výstavba IBV možná podľa schválených ZaD ÚP. Novo navrhovaná výstavba IBV je v plochách ohraničených zelenou farbou. Do vizualizácie boli dokreslené domy – už schválené žltou a ďalšie možné domy bielou, aby bolo aj verejnosti možné posúdiť akou zmenou môže obec prejsť, ak sa realizuje zmena ÚP č.6

Hlavný problém je v tom, že о výstavbe IBV v najcennejšych krajinných územiach rozhodujú ovplyvnení poslanci, ktorí nemajú žiadne vedomosti o význame a cennosti kultúrnej krajiny, ani o nevyhnutnosti záchrany biodiverzity, a ni o procesoch vybudovania vhodnej ekologickej infraštrúktury.  Už dnes vieme, že súhlasné stanoviská sú často poskytované úradmi nie vždy v súlade s platnými zákonnmi. Ako dôsledok toho je chaotická a bezhlavá výstavba a degradácia v najcennejšom krajinnom území pod Vysokými Tatrami.

Veľa obyvateľov Gánoviec sa obáva, že umožniť cez územný plán tak masívny nárast obyvateľov a jednostranne len obytnú funkciu nie je pre súčasný stav ani prínosný ani udržateľný, a že uvažovaná zmena ÚP si vyžiada investície niekoľko desiatok miliónov eur, ktoré obec nemá a developeri a vlastnici pody sa to pokúsia obísť, pretože im sa jedná o optimalizáciu ziskov z predaja pozemkov a nie o rozvoj obce.
Obec by sa mala v prvom rade sústrediť na opravu a dobudovanie súčasnej infraštruktúry, ktorá je zväčša v havarijnom stave. Kapacita vodojemu je obmedzená a rozvody vody sú v dezolátnom stave. Rovnako v dezolátnom stave je miestna kanalizačná sieť. Bude kapacitne postačovať ČOV Hôrka? Už teraz jasne že nie…

Obrovský prírastok obyvateľov bude potrebovať rozvoj siete obchodov, školu, väčšiu škôlku, športoviská, oddychové zóny, atd. – kto to bude financovať a kde to bude, keďže o tejto infraštruktúre ZaD č. 6 nepojednáva? Do obce vedie len jedna prístupová cesta a v návrhu č. 6 je sice druhá, ktorú ale mesto Poprad nemá v pláne realizovať a teda je to len čiara na papieri.

Nezodpovedaných otázok je veľa, a z nášho pohľadu schváliť takú obrovskú plochu pod IBV a nepremyslieť sociálnu, dopravnu a ani technickú infraštruktúru (ako to je teraz) – nie je ani etické a nie je ani zákonné.

Čo chcú obyvatelia Gánoviec? Umožniť niekoľkým rodinám a firmám predať svoju pôdu a obohatiť sa a dať priestor rastu počtu obyvateľov bez toho, aby obec bola schopná zabezpečiť potrebnú občiansku vybavenosť a dopravnú infraštruktúru pre svojich občanov alebo vidia zmysel pre zachovanie krajiny ako priestoru pre oddych a rekreáciu a dôležitý prvok pre kvalitu života v obci?

Čo by sme chceli dosiahnuť

  • transparentnosť v rozhodovacych procesoch;
  • aktívnu účasť obyvateľov Gánoviec na tvorbe uzemneho plánu;
  • zachovanie doliny pre ďalšie generácie a komfortný život obyvateľov obce;
  • zveľadenie jedinečného prírodného a kultúrnohistorického dedičstva obce a rozvoj cestovného ruchu a rekreácie;
  • ochranu záujmov všetkých občanov obce a nie len hŕstky vlastníkov pozemkov.

 Ako by sme chceli dosiahnuť

  1. Aktivizovať aktívnych ľudí a susedov vo svojom okolí do procesu, aby sa verejne prihlásili, ak im na rozvoji Gánoviec záleží a podporili tých, ktorí sa v procese aktívne angažujú, aby tento rozvoj nebol živelný a s negatívnymi dôsledkami na dnes žijúcich obyvateľov obce
  2. Pri komunaľnych voľbach v oktobri 2026 podporiť poslancov, ktorí ku schvaľovaniu dodatku č. 6 k ÚP budú pristupovať zodpovedne s ohľadom na trvalo udržateľný rozvoj našej s vami obce
  3. Požiadať, aby odborné stanovisko k záujmom ochrany prírody a krajiny v Gánovciach urobilo generálne riaditeľstvo Štátnej ochrany prírody SR a nie Správa TANAPu, ktorá je v tejto lokalite v konflikte záujmov. Dôvody pre taký náš postoj sú predstavené tu

Úryvky z dokumentu Štátnej ochrany prírody SR, ktorý bol vypracovaný v roku 2006 ako územnoplánovacie podklady a rozbory k dnes platnému územnému plánu obce Gánovce schváleného v roku 2008, ktorý výstavbu v záväznej časti v priestore KC9 nepovoľuje.

Pri vymedzovaní jednotiek ÚSES sme zohľadnili schválené dokumenty – Generel nadregionálneho ÚSES SR schválený Uznesením vlády SR pod číslom 319 z r. 1992 a regionálny ÚSES okresu Poprad z r. 1994. Vychádzajúc z konkrétneho poznania stavu prírodných zložiek územia tento materiál upravuje rozsah jednotlivých zložiek ÚSES a navrhuje nové na miestnej úrovni.

Miestne biocentrum:

Gánovský potok – niva Gánovského potoka od prameňov po miesto, kde opúšťa kataster. Rôznorodé vlhkomilné spoločenstvá lúk, mokradí, brehových porastov a fragmentov lužného lesa s veľkou prírodoochrannou hodnotou. Dôležitý výskyt európsky významných biotopov. Pod k.ú. pokračuje ako biocentrum regionálneho významu, ktoré sa kryje s navrhovaným územím NATURA 2000. Zároveň slúži ako biokoridor miestneho významu. V systéme M-ÚSES má územie kľúčový význam.

Návrh využívania: Lúčne porasty využívať kosením a extenzívnou pastvou. Nekošarovať. Lužný les a brehové porasty ponechať bez zásahu. Do nivy, ani na priľahlé svahy gravitujúce k potoku neumiestňovať žiadnu zástavbu (rodinné domy alebo infraštruktúra cestovného ruchu). Urbanizáciou prostredia môže dôjsť k ohrozeniu blízkej lokality SKUEV 0139 Dolina Gánovského potoka, ktorá začína v nive v susednom katastri.