Budúcnosť Gánoviec: čas rozhodnúť

V súčasnosti je obrovský tlak v Gánovciach od občanov aj právnických osôb, ktorí by chceli vo veľkej miere zmeniť charakter využívania pôdy z poľnohospodárskej na stavebný účel. Na stole je 28 návrhov na zmeny v územnom pláne obce a týkajú sa plôch mimo dnes zastavaného územia o celkovej výmere 336 110 m2 (potenciálny nárast až 40% k súčasnej výmere zastavaného územia). Z tejto výmery je rozšírenie plochy, kde mať byť povolená ďalšia individuálna bytová výstavba (IBV) navrhovaná na ploche 273 421 m2 (vyše 27 hektárov). Keď sa to dovolí, tak to privedie k situácií, že Gánovce do budúcna postupne zvýšia počet svojich obyvateľov aj na dvojnásobok súčasného stavu a zároveň stratia svoju malebnosť a pokoj, pre ktoré si ich mnohí jej obyvatelia vybrali ako svoj domov. Znehodnotí sa hodnota nehnuteľnosti v obci.

Najviac alarmujúce sú návrhy vlastníkov pozemkov na výstavbu Nových Gánoviec v doline Gánovského potoka a tak prepojiť Filice s Gánovcami aj na južnej strane. Jednotlivé návrhy na zmenu územného plánu sa týkajú urbanizácie územia o rozlohe 208 135 m2 (vyše 20 hektárov). Avšak tieto návrhy sú dnes v príkrom rozpore s platným územným plánom, ktorý v záväznej časti označuje túto časť katastra obce ako najhodnotnejšie krajinné územie, tzv. krajinné celky KC8 a KC9, kde nie je výstavba dovolená. KC8 predstavuje samotný krásne meandrujúci Gánovský potok s brehovými porastmi nadväzujúci na územie Európskeho významu Gánovske slaniská. KC9 predstavuje širšie okolie Gánovského potoka ako unikátny zachovalý ráz vidieckej krajiny.

Z nášho pohľadu je potreba zachovania charakteru údolia Gánovského potoka nad rámec lokálnej úrovne, má i národný význam ako jedinečné územie nadvazujúce na unikátnosť prírodného prostredia a kultúrneho dedičstva Gánoviec. Práve údolie Ganovského potoka je magnetom pre umelcov, ktorí nazvali Gánovce „Územím inšpirácie“, slúži občanom ako oddychová zóna a dáva obci v budúcnosti vynikajúce možnosti popri neďalekým Tatrám pre rozvoj cestovného ruchu ako zdroj práce a príjmov pre mnohých Gánovčanov.

V súčasnej situácii sú k ďalšiemu osudu územia protichodné stanoviská. Je potrebné zvážiť a rozhodnúť, či majú mať prednosť záujmy výstavby alebo širšie záujmy spoločnosti zachovať nadregionálne významnej unikátnosti krajiny s výskytom vzácnych druhov rastlín a živočíchov. Na podnet viacerých poslancov sa bude na najbližšom obecnom zastupiteľstve bez účasti verejnosti prejednávať a hlasovať o začiatku procesu zmien územného plánu a to na základe doručených návrhov od občanov aj právnických osôb, ktoré sa vo svojej podstate snažia rozšíriť možnosti individuálnej bytovej výstavby v územnom pláne a to všetkými smermi od súčasnej zástavby.

Na prvom mieste by mali byť záujmy obce Gánovce. Ľudovo povedané, „to čo slúži ku dobru obce“. Bolo by veľkým premárnením príležitosti nevyužiť vysoký potenciál polohy územia. Čo chcú samotní obyvatelia Gánoviec? Umožniť niekoľkým rodinám a firmám predať svoju pôdu a obohatiť sa a dať priestor rastu počtu obyvateľovbez toho, aby obec bola schopná zabezpečiť potrebnú občiansku vybavenosť a dopravnú infraštruktúru pre svojich občanov alebo vidia zmysel pre zachovanie krajiny ako priestoru pre oddych a rekreáciu a dôležitý prvok pre kvalitu života v obci?

Skúste porozmýšľať a odpovedať na tieto otázky:

– Ako sa budete cítiť, keď sa s rastom obyvateľstva postupne zvýši aj automobilová doprava do tej miery, že na úzkych uliciach bude ešte viac ohrozovaná bezpečnosť našich deti a chodcov?

– Koľko času budeme stáť v zápche, aby sme sa dostali na hlavnú cestu do Popradu, keď bude v Gánovciach každé ráno vychádzať dvakrát viac áut ako dnes?

Kto a kedy vybuduje lepšie cesty, keď už dnes nie sú zdroje riešiť existujúce ulice bez asfaltu?

Ako to bude so zásobovaním s pitnou vodou, keď už dnes na mnohých uliciach je slabý tlak a nedostatočná kapacita vodovodu?

– Ako sa vysporiadame s kanalizáciou, ktorá už dnes nepostačuje súčasným obyvateľom?

– Kto, kedy a kde postaví nejakú infraštruktúru pre kultúrne a športové vyžitie obyvateľov?

– Kto a kde postaví mladým rodinám školu a škôlku?

Teraz je čas vyjadriť svoj názor, lebo inak bude rozhodnuté bez toho, aby sa Vás niekto opýtal. Nebuďte k budúcnosti Gánoviec ľahostajní, verejne zdieľajte svoj názor na sociálnych sieťach, verejných stretnutiach ale aj v osobných rozhovoroch s Gánovčanmi.

Ing.Svetlana Belova, 3.05.2020

 

Comments are closed.