Svetlana Belova

(Riaditeľ)

Odborník na inovácie v oblasti ochrany prírody a prepracovanie nápadov do reality.

V otázkach ochrany prírody a tradičnej kultúry sa pohybujem už 25 rokov, kde za roky skúseností sme pomáhali dodať pridanú hodnotu lokálnym komunitám a zveľadiť prostredie, v ktorom žijú. Hoc som sa vzdelávala v oblasti ekonomiky, moja kariéra začala v občianskom združení EcoCentrum Zapovedniky založenieho WWF v Moskve v 1998 kde som napomáhala pri zakládaní systému environmentálnej výchovy v chránených územiach a sa aktívne podieľala na plánovaní a rozšírení celonárodného systému chránených území Ruska. V roku 2008 som sa z rodinných dôvodov presťahovala na Slovensko a spolu s ďalšími ochranármi som založila Združenie pre ochranu prírody „Machaon International“.

Väčšina projekov, na ktorých som pracovala boli zameriané na ochranu biodiverzity a kultúrnej krajiny, rozvoj mäkkého turizmu a trvalo udržateľný rozvoj. Posledné roky sa zameriavam aj na art-projekty, v ktorých nielenže umelci tvoria, ale inšpirujú miestnu komunitu ku zveľaďovaniu svojho okolia a udržaniu prírodných aj kultúrnych bohatstiev svojej obce či regiónu.

Od roku 2020 som jeden z lídrov a vediem občiansku  iniciatívu „Milujem zelené Tatry“ zameranú na upozornenie verejnosti o existujúcich problémoch biosférickej rezervácie Tatry, ktorá je v krízovej situácii z dôvodu nadmerného a špekulatívneho využívania prírodných zdrojov, hlavne premeny hodnotnej poľnohospodárskej a lesnej pôdy na urbanizovaný priestor investičných nehnuteľností a potieranie ekologických aspektov tatranského prírodného komplexu.

Ako expert sa podieľala na viacerých projektoch podporených UNDP, UNEP a UNESCO.

Jednou z mojich silných stránok je schopnosť vytvárať a rozvíjať úspešnú spoluprácu so zahraničnými partnermi v implementácií projektov. Dokážem motivovať kolegov aj partnerov pre spoločné dosiahnutie úspechov v projektoch a nastolenie pozitívnych vzájomných vzťahov pre neskoršiu spoluprácu. Za svoje pôsobenie som organizovala viac ako 30 stáží do rozličných európskych krajím pre odbodrníkov z národných parkov a chránených území. Som členom WCPA/IUCN a International Community of best management practices in UNESCO designated territories. Tu je CV.

Svetlana v akcii