Podporte záchranu unikátnej doliny Gánovského potoka – podpíšte petíciu, aby bola EIA.

Návrh zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu obce Gánovce (ZaD ÚP č.6) je v neprospech väčšiny občanov a smeruje k zhoršeniu životného prostredia a diametrálnej zmene doterajšej kvality života v obci.

Pomôžte nám dosiahnuť, aby návrh ZaD ÚP č.6  bol pred ich schválením posudzovaný podľa zákona o EIA, so súbežným zhodnotením kumulatívnych, synergických a nepriamych vplyvov. Územný plán je spoločenská dohoda na tom, ako bude obec vyzerať a práve proces posudzovania vplyvov na životné prostredie, tzv. EIA umožní účasť verejnosti a odborníkov pri spracovaní ÚP, aby sa návrh vyhodnotil komplexne a nedošlo k tomu, čo vidíme často na Slovensku, že občania sa o územnom pláne a jeho zmenách a dôsledkoch dozvedajú až po jeho schválení. EIA nie je proti rozvoju ale za vytvorenie čo najlepšieho životného a sociálneho prostredia v zmysle potrieb občanov.

orchideeNávrh Zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu obce Gánovce (ZaD ÚP č.6) bol zverejnený 26. novembra na enviroportáli.

Máme za to, že návrh ZaD ÚP č.6 bol vypracovaný tendenčne nerešpektujúc princípy trvalo udržateľného rozvoja a neberúc  do úvahy ekologickú stabilitu a únosnosť predmetného územia. V návrhu sú aj tvrdenia, ktoré sú vytrhnuté z kontextu. Napr. je uvedené, že výstavbu si želajú obyvatelia Gánoviec, pritom v júni 2020 v referende 254 občanov jasne deklarovalo svoje NIE výstavbe v doline Gánovského potoka a len 4 osoby boli ZA. 

 ZaD ÚP č.6 neberie v potrebnej miere do úvahy otázky ekonomického a sociálneho rozvoja celého územia, ničí voľnu krajinu a tým aj unikátny potenciál pre rozvoj cestovného ruchu a poľnohospodárstvo, nezohľadňuje potrebu vytvorenia vzdelávacej, sociálnej a kultúrnej infraštruktúry v obci, čím prispieva k zvýšeniu automobilovej dopravy v obci s jej všetkými dôsledkami na životné prostredie, ktoré prinesie (napr. zvýšenie hluku, emisií, pravdepodobnosti dopravných nehôd a pod.), keďže väčšina pracovných možnosti a nevyhnutných služieb pre obyvateľstvo je mimo obce a sú dostupné najlepšie automobilom. Návrh síce prichádza s novým cestným prepojením smerom na cestu I. triedy Poprad – Kvetnica, no to je len utópia, lebo mesto Poprad v danej časti v ÚP Poprad a ako aj rekonštrukcia železničnej trate Poprad – Gánovce s tou cestou nepočítajú, lebo v mieste kde je dnes priecestie so závorami pri tzv. Štátnych majetkoch bude už len mimoúrovňový prechod pre peších a cyklistov. Postavenie tej cesty by si vyžiadalo spolu s mimoúrovňovým križovaním so železničnou traťou min. 8 miliónov eúr, čo si obec Gánovce nebude môcť nikdy dovoliť.

V texte ZaD ÚP č.6 sa píše, že sa nepredpokladajú žiadne negatívne vplyvy na životné prostredie a zhoršenie kvality života v obci, a to aj napriek tomu, že pri ZaD ÚP č.6 zahrnuté neodôvodnené a neúčelné zmeny územného plánu v krajinnom celku 9 (KC9) označenom v platnom ÚP ako najhodnotnejšie krajinné územie, v ktorom by sa malo v súlade s platným územným plánom zachovať doterajšie využívanie územia na poľnohospodárske účely, dôraz je na potreby ochrany životného prostredia a v prospech obyvateľov obce a celej spoločnosti a výstavba nie je povolená. Návrh ZaD ignoruje všetky podklady a stanoviská ŠOP SR, v ktorých sa v KC9 jednoznačne vyjadrovali nesúhlasne k výstavbe a z tohto dôvodu v platnom ÚP tam výstavba nebola povolená.

ZaD ÚP č.6 zasahuje do plôch osobitného záujmu ochrany prírody s výskytom cenných biotopov a druhov európskeho významu v lokalite KC9 (lúčne porasty).brezki Zmena funkčného využívania v KC9 na IBV by viedla k vážnemu znehodnoteniu prírodného prostredia, narušeniu koridorov migrácie a mohla by vážne ohroziť zachovanie predmetu ochrany Prírodnej pamiatky Briežky a územia NATURA 2000 Gánovské slaniská. Obe lokality sú mokrade a pre účel zachovania týchto chránených území je nevyhnutné poznať detailne hydrický režim celého spádového územia, čo je možne zistiť len fyzickým hydrogeologickým prieskumom, ktorý doposiaľ nikto nevykonal. Podobne v KC9 sú viaceré plochy s rizikom zosuvných procesov, avšak možný rozsah a riziko nebolo vyhodnotené na základe prieskumu, teda zatiaľ sa nedá vyhodnotiť skutočná miera tohto rizika.

Pri príprave ZaD ÚP č.6 neboli zahrnuté žiadne zo zásadných pripomienok občanov z roku 2020, ignorujú sa základne zásady územného plánovania, chýbajú základné dáta ako napr. rozloha územia dotknutého zmenami a nie je zabezpečená dostatočná kapacita vodovodu pre ďalších plánovaných 660 osôb a kapacita ČOV Hôrka. Požiadavky občanov, aby pred začatím obstarávania ZaD ÚP. č.6 bola urobená komplexná dopadová štúdia, ktorá by posúdila ako navrhovaný rozsah výstavby v krajinnom celku KC9 ovplyvní existujúcu infraštruktúru a kvalitu života občanov obce s dôrazom na kapacitu zásobovania pitnou vodou, existujúce cestné komunikácie s očakávaným zvýšením cestnej premávky a znížením bezpečnosti, obmedzenie priestoru pre voľnočasové aktivity občanov obce atď., ktoré boli ignorované.

Pre všetky tieto dôvody je potrebné posudzovanie vplyvov na životné prostredie strategického dokumentu zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu obce Gánovce v plnom rozsahu.

Vizualizácia plôch určených na IBV v Gánovciach.

Červené línie sú lokality, kde už dnes je výstavba IBV možná podľa schválených ZaD ÚP. Novo navrhovaná výstavba IBV je v plochách ohraničených zelenou farbou. Do vizualizácie boli dokreslené domy – už schválené žltou a ďalšie možné domy bielou, aby bolo možné posúdiť akou zmenou môže obec prejsť, ak sa realizuje zmena ÚP č. 6.

Sme si vedomí , že posudzovanie vplyvov si vyžaduje určité finančné prostriedky avšak predpokladáme, že obec Gánovce ako predkladateľ návrhu “ Zmeny a dopnky územného plánu obce Gánovce č. 6 “ ak má skutočný záujem o spravodlivý spôsob objektívne, odborne a nestranne vyriešiť ďalší rozvoj obce spôsobom , aby tento rozvoj nebol na úkor predvídateľného zhoršenia kvality životného prostredia a kvality života občanov obce, ktorí v tomto zmysle aj formulovali túto petíciu a oprávnene nastolili svoju požiadavku uvedenú v tejto petícii nájde riešenie tohto problému.

Občanska iniciativa. 12.Decembra 2021

Comments are closed.