Prečo povedať NIE výstavbe v Doline Gánovského potoka?

Važení Gánovčania,

pred Vami je prvý krát možnosť prísť 27.06 rozhodnúť v referende  o ďalšej budúcnosti našej obce. Rozhodovať budeme, či zachováme Dolinu Gánovského potoka ako zelené srdce obce pre všetkých jej obyvateľov a návštevníkov a pre budúce pokolenia alebo podľahneme tlaku niekoľkých vlastníkov pozemkov, ktorí chcú tento priestor postupne zastavať rodinnými domami a teda prispieť k tomu, že sa Gánovce zmenia v svojom charaktere na iný typ obce ako ju poznáme dnes, s množstvom negatív, ktoré to prinesie.

Niekoľko dôležitých čísiel:

V Gánovciach je dnes cca. 1400 obyvateľov, teda 2 x viac v porovnaní s 657 v roku 1991.
V Gánovciach je dnes 357 skolaudovaných domov v porovnaní so 184 domami v roku 1991.
Dnes je v Gánovciach vyše 700 automobilov, temer 5 x viac v porovnaní so cca. 150 v roku 1991.

V referende spolurozhodujeme aj o tom, o koľko a ako rýchlo sa tieto čísla zmenia v rokoch 2030, 2040 či 2050?

Už dnes totiž vieme, že tieto čísla budú rásť, lebo záujem o bývanie v Gánovciach je a plocha pozemkov, ktoré možno už dnes zastavať výstavbou rodinných domov v súlade s platným územným plánom je 224 725 m2 (22,5 ha) s potenciálom postaviť 242 nových rodinných domov.

7.5.2020 šiesti poslanci odsúhlasili návrh rozšíriť zástavbu RD na ďalšej ploche o výmere 153 772 m2 (15,4 ha) s odhadovaným potenciálom postaviť ďalších 170 nových rodinných domov. Z toho najväčšia a problematická je výstavba v doline Gánovského potoka v rozlohe 118 434 m2 (11,8 ha).

Za výstavbu v doline hlasovalo šesť poslancov z deviatich (Dratva, Laššák, Slavkovský, Dominik, Kormaník a Jana Gutt). V tomto hlasovaní sa u týchto poslancov neodrazili odozvy od občanov, ktorí písomne pred samotným zastupiteľstvom a na zhromaždení občanov Gánoviec, ktoré sa uskutočnilo 24.02,2020 upozornili na negatívne aspekty, ktoré by zástavba takých rozmerov priniesla pre už občanov žijúcich v Gánovciach a že by sme prišli o najcennejšie krajinné územie obce.

Pýtame sa prečo poslanci takto hlasovali?

Hlavný iniciátor procesu zmeny územného plánu je poslanec Stanislav Dratva. Jeho syn je vlastníkom pozemkov o rozlohe 13 247 m2 v doline, kde sa hlasovalo za výstavbu IBV.

Momentálne najvýnosnejšie odvetvie na Slovensku je zmeniť u pozemkov, ktoré boli zdedené alebo kúpené za nízke ceny, charakter využívania z poľnohospodárskej pôdy na stavebný účel, urobiť inžinierske siete a tým sa z nich stanú, čo dnes nazývame lukratívne pozemky. V našom prípade tak môžu vlastníci získať z ich budúceho predaja minimálne cca. 5-6 miliónov eur. Ako? Výpočet je jednoduchý, aj keď pri danej výmere odpočítame cca 15 % na infraštruktúru + pás pri potoku, ostane cca. 100 000 m2, ktoré pri dnešných cenách v regióne Poprad nie je problém predať za 60 EUR/m2.

Z predbežných konzultácii so štátnou správou a špecialistami, je jednoznačný názor proti výstavbe v doline. Avšak dokiaľ nie v doline nejaká predbežná ochrana (napr. že dolina sa dostane do koncepcie geoparkov Slovenka alebo Prešovský kraj nepovie v územnom pláne kraja, že v rámci kraja by mali Gánovce v doline venovať priestor ochrane jej prírodného a kultúrneho dedičstva, ktoré je národného významu), tak štátni úradníci síce výstavbu neodporučia, ale keďže majú za to, že poslanci ako riadne zvolení zástupcovia občanov, svojím rozhodnutím reprezentujú mienku občanov, tak nebudú celkom výstavbe brániť.

Ak referendum da jasné NIE od občanov, bude to nútiť aj poslancov aj úradníkov na to brať ohľad pri rozhodovaní a teda sila argumentácie poslancov, ktorí hlasovali za výstavbu bude výrazne oslabená. Inak sa vychádza z toho, že poslanci majú od občanov zákonný mandát rozhodnúť ako uznajú za vhodné, teda za výstavbu.
Situácia sa vyvíja tak, že osud doliny závisí od nás aktívnych a neľahostajných občanov Gánoviec. Ak v referende nebude povedané jasné nie, tak proces bude pokračovať tak, že začne sa reálny proces zmeny územného plánu v prospech výstavby v doline.

Zástancovia výstavby v doline argumentujú, že všetky problémy vyriešia odborníci. No my sa pýtame, ako sa vyriešia tieto problémy, ktoré sa dotknú všetkých súčasných obyvateľov obce?

Ako sa budeme cítiť, keď sa s rastom obyvateľstva v doline vyrazne zvýši aj automobilová doprava do tej miery, že na úzkych uliciach bude ešte viac ohrozovaná bezpečnosť našich deti a chodcov?

Koľko času budeme stáť v zápche, aby sme sa dostali na hlavnú cestu do Popradu, keď bude v Gánovciach každé ráno vychádzať ešte viac áut ako dnes?

Ako to bude so zásobovaním s pitnou vodou, keď už dnes na mnohých uliciach je slabý tlak, nedostatočná kapacita vodovodu a temer každé 2-3 mesiace vážna porucha?

Kto a kedy vybuduje lepšie cesty, keď už dnes nie sú zdroje riešiť existujúce ulice bez asfaltu?

Kto, kedy a kde postaví nejakú infraštruktúru pre kultúrne a športové vyžitie obyvateľov?

Kto a kde postaví mladým rodinám školu a škôlku, keďže to zmena územného plánu nerieši?

Naozaj chceme zablokovať potenciál pre cestovný ruch a rozvoj kúpeľníctva v obci?

A tiež ruku na srdce, viete si naozaj predstaviť zastavať daný priestor?

Dolina Gánovského potoka predstavuje unikátny zachovalý ráz vidieckej krajiny s vysokou krajinno-ekologickou a kultúrno-historickou hodnotou pre celé Slovensko. V území je krásne meandrujúci Gánovský potok s brehovými porastmi nadväzujúci na územie Európskeho významu Gánovské slaniská. Ide o širšie územie, kde sa písali dejiny Slovenska nadväzujúce na nálezisko výliatku mozgu neandertálskeho človeka a najstaršieho železného predmetu v strednej Európe. V samotnom území doliny je životný priestor vzácnych aj chránených druhov rastlín a živočíchov. Preto tu bola a je myšlienka územie zahrnúť do navrhovaného Geoparku Neadertal Gánovce a chrániť ho a nie zastavať.

Dolina Gánovského potoka je obrazným zeleným srdcom obce. Necháme si toto srdce zobrať bez vyjadrenia názoru ako kúpeľný park, o ktorého osude rozhodlo v tichosti len pár osôb a vidíme ako?

Nenechajme si znížiť kvalitu nášho života v obci a zničiť jej prírodne a kultúrne dedičstvo!

Príďte prosím povedať NIE výstavbe v Doline Gánovského potoka.

Iniciativa občanov

 

Comments are closed.