Degradácia Tatier: bude konať Slovenská republika alebo si počká na pokuty z EÚ?

28.10.2021 sa uskutočnilo na pôde Ministerstva zahraničných vecí SR stretnutie k porušovaniu pravidiel manažmentu biosférickej rezervácie Tatry podľa programu UNESCO Človek a biosféra. Z tohto stretnutia vzišla platforma a jej účastníci sa dohodli, že budú nastolené problémy ďalej analyzovať a riešiť. Snaha platformy je identifikovať a poukázať na presné príčiny už teraz masívnej výstavby v súlade so schválenými územnými plánmi jednotlivých obcí v ochrannom pásme TANAPu, ale v rozpore s inými zákonnými podmienkami, ktoré podľa platnej slovenskej legislatívy mali tejto masovosti a rozsahu zabrániť. Fakticky zákonom vyhlásené ochranné pásmo TANAPu a teda aj biosférickej rezervácie Tatry vo veľkej časti územia podhoria postupne zanikne z dôvodu hustej urbanizácie priestoru.

O tejto skutočnosti boli informovaní sekretariát Karpatskej konvencie a sekretariát UNESCO. Vedúci sekretariátu Karpatského dohovoru Harald Egerer nás informoval, že sa už obrátil v tejto veci na  Ministerstvo životného prostredia SR, lebo došlo k porušeniu tohto dohovoru. Javí sa, že zatiaľ ani ŠOP SR ani vláda SR nemá záujem nezákonný stav schválených územných plánov s dopadom na najcennejšie územia Slovenska riešiť.

Koordinátorom biosférickej rezervácie Tatry a zodpovednou osobou je riaditeľ Správy TANAPu. Dalo by sa očakávať, že práve tento pán bude lídrom vecnej diskusie ako zlepšiť daný stav a odborne a vecne sa zapojí do diskusie, ktorá prebieha formou emailov medzi zástupcami MZV SR, MŽP SR a ŠOP SR. Namiesto toho, on sa rozhodol, že túto diskusiu otočí pseudoargumentami proti nášmu združeniu a jeho predstaviteľom a prenesie ju až n úroveň štátnych tajomníkov a to tým, že im zaslal na vedomie list Správy TANAPu s označením TANAP/1368-003/2021, ktorým reaguje na naše stanovisko, že sa vo väčšine prípadov územného rozvoja v podhorí Tatier neuskutočnil proces SEA a prezentuje názor, že za to by malo niesť zodpovednosť aj naše združenie, alebo všetci občania Slovenska pre ich pasivitu. Namiesto vecnej argumentácie, jeho spôsob komunikácie a osobných útokov prekračuje hranice etiky a slušnosti, lebo týmto listom šíri nepravdivé tvrdenia o predstaviteľoch nášho združenia a bez dôkazov diskredituje dobré meno nášho združenia a to aj tým, že konšpiruje, že existuje nejaký súvis medzi rodinným domom predstaviteľov Machaon International v Gánovciach a neposudzovaním vplyvov na ŽP zmien a doplnkov územného plánu Gánoviec v roku 2014.

Preto sme sa rozhodli reagovať a jeho nepravdivé tvrdenia formou dôkazov vyvrátiť, ale aj vyzvať, aby buď ŠOP SR alebo Ministerstvo životného prostredia SR sa vyjadrilo k takémuto prístupu a komunikácii zamestnanca ŠOP SR a preskúmalo formou kontroly stanoviská Správy TANAPu a odbornú spôsobilosť, lebo ako sme analyzovali na príklade z Gánoviec, Správa TANAPu pravdepodobne nevie správne aplikovať zákon o EIA a je oprávnená obava, že takto postupovala aj v iných prípadoch, čím Správa TANAPu fakticky prispela, že bol zmarený celý proces SEA. Je paradoxné, že iné správy ako napr. v Slovenskom raji či v Pieninách, kde sú tiež silne developerské tlaky, takéto problémy nemajú, teda, že nie je problém ani tak v legislatíve, ale v uplatňovaní zákonov práve Správou TANAPu na prospech investorov a developerov.

Vizualizácia plôch určených na IBV v Gánovciach.

Červené línie sú lokality, kde už dnes je výstavba IBV možná podľa schválených ZaD ÚP. Novo navrhovaná výstavba IBV je v plochách ohraničených zelenou farbou. Do vizualizácie boli dokreslené domy – už schválené žltou a ďalšie možné domy bielou, aby bolo možné posúdiť akou zmenou môže obec prejsť, ak sa realizuje zmena ÚP č.6

Ostávame veriť, že táto výmena informácií prispeje, že sa problém s neúmernou výstavbou v tatranskom regióne bude riešiť a to aj aktívnym prispením zo strany MŽP SR a ŠOP SR.

Keďže ani MŽP SR a ŠOP SR sa doposiaľ oficiálne verejne nevyjadrili k stavebnej anarchii v TANAPe, ale aj v podhorí a ani nenaznačili, či sa budú ňou vôbec zaoberať a skôr obhajujú konanie Správy TANAPu, viaceré občianske združenia plánujú pripraviť spoločný podnet na Európsku komisiu na porušenie viacerých právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany biotopov a neuplatňovania procesu SEA pri ochrane kľúčových biotopov zo systému NATURA 2000 v Karpatoch.

Prílohy

List Správy TANAPu s označením TANAP/1368-003/2021

Odpoved’ Machaon International na list Správy TANAPu s označením TANAP/1368-003/2021

Stanovisko Správy TANAP k zmenám a doplnkom územného plánu Gánoviec v roku 2014

Stavebné povolenie pre výstavbu rodinného domu predstaviteľov Machaon International

 

Svetlana Belova, 30. november 2021

Comments are closed.