„Northern Lights“ – iniciatívy žien pre udržateľný rozvoj Ruského severu

Typ: Podnikanie pre ochranu biodiverzity

Krajiny realizácie: Russia, Slovakia

Doba trvania: December 2019 – November 2022

Rozpočet: 690,000 EUR (of which 90% from an EU grant)

Cieľ: Posilnenie kapacity ruských organizácií občianskej spoločnosti pod vedením žien pôsobiacich v sociálnom podnikaní a trvalo udržateľnom rozvoji vidieka v menej rozvinutých odľahlých oblastiach

Popis:

Odľahlé vidiecke oblasti severozápadného Ruska sú bohaté na prírodné zdroje. Využívanie týchto zdrojov udržateľným a spravodlivým spôsobom v prospech miestneho obyvateľstva by riešilo sociálne a ekonomické rozdiely, zabezpečilo inkluzívnosť a rovnosť. V týchto segmentoch je však málo podnikateľských jednotlivcov a skupín, a to práve kvôli vzdialenosti od potenciálnych trhov, nedostatku zručností a know-how na prekonanie rozvojových výziev.

Tento nový projekt je navrhnutý pre sociálnu inováciu, participatívnu správu vecí verejných (participatívne riadenie) a tvorbu inkluzívnej politiky – tvorenú v jedných z najviac prirodzene nedotknutých a kultúrne najbohatších častí európskeho Ruska podporovaním udržateľného územného rozvoja a vytváraním pracovných príležitostí na základe posilnenia postavenia a právomocí občanov, najmä žien severného Ruska, ktoré často pôsobia ako miestne vodkyne a sociálne podnikateľky (symbolicky nazývané ako „Northern Lights“ – „Severné svetlá“ v názve projektu).

Projekt sa zameriava na nasledujúce kľúčové činnosti:

  1. Prenos najlepších skúseností EÚ s rozvojom vidieka do ruských regiónov, predovšetkým pomocou prístupu LEADER/CLLD , založeného na mobilizácii rôznych zainteresovaných  strán do sietí spolupráce, budovanie kapacít zúčastnených subjektov a rozvoj štruktúrovaných mechanizmov riadenia zdola nahor v oblasti zameranej na efektívny rozvoj vidieka založený na lokálnych (miestnych) zdrojoch a angažovanosti miestnych obyvateľov, najmä žien.
  2. Zdieľanie malých grantov, školenia (tréningy) a konzultácie pre vidiecke podnikateľské iniciatívy s vysokým potenciálom pre konkurencieschopnosť s pridanou hodnotou, napríklad: spracovanie lokálnych (miestnych) prírodných zdrojov na prémiové autentické prírodné produkty (napr. Remeselnícke morské soli, kozmetika z morských rias, spracované lesné ovocie ako džemy a nápoje, konzervované ryby, plstené topánky/čižmy z ovčej vlny atď.), poskytovanie komplexných turistických služieb (ubytovanie, gastronómia, výlety/prehliadky so sprievodcami, pozorovanie polárnej žiary alebo veľrýb) a v miestach, kde je to možné, aj kombinácia oboch segmentov.
  3. Rozvoj nových trhových kanálov, marketingu a regionálnych sietí podnikateľov.
  4. Spolupráca a aktívna komunikácia s príslušnými orgánmi pomocou sietí mimovládnych organizácií v rámci politického dialógu.
Úloha Machaona: Vypracovanie a riadenie projektu
Partneri: “Agency of rural community development”Autonomous non-profit organization, “Club of Friends of Kenozero National Park” Association, “Silver Taiga” Foundation for Sustainable Development, Kola Biodiversity Conservation Center

 

 

 

Location: Russiа, Archangelsk and Murmansk oblasts, the Komi Republic
Associated partners: National park Gesause (Austria), MAS Straznicko (Czech Republic)
Protected areas involved: National Parks Kenozero, Onega Pomorie, Khibiny, Koygorodskiy                           

Co-funded by the European Union

This webpage was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Machaon International and do not necessarily reflect the views of the European Union