Otvorená výzva poslancom národnej rady od občianskej iniciatívy Milujem zelené Tatry

Občianska iniciatíva Milujem zelené Tatry, ktorá už vyše roka upozorňuje na nekoncepčnú a neudržateľnú výstavbu v Tatranskom národnom parku a jeho ochrannom pásme a snaží sa o nápravu, je zhrozená z návrhov zákona o územnom plánovaní a zákona o výstavbe v zneniach ako sa dostali do Národnej rady Slovenskej republiky a verejne žiada poslancov, aby takýto návrh nepodporili.

Sme pohoršení, že vláda Slovenskej republiky oba návrhy schválila a to i napriek množstvu pripomienok a kritike odbornej verejnosti a občianskeho sektora v predchádzajúcich fázach legislatívneho procesu a bez reálnej diskusie a dosiahnutia zhody s dotknutými subjektami, odborníkmi ale hlavne aktívnymi občanmi z regiónov, ktorí sa snažia poukazovať na a naprávať zlyhania štátu vo sfére územného plánovania ako môže každý vidieť napr. v Tatrách.

Už dnes pri platnej legislatíve v územnom plánovaní sme svedkami, že ta nie je schopná zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj, ekologickú stabilitu a zlepšovanie kvality života občanov Slovenskej republiky a máme obavu, že nové zákony situáciu len zhoršia a Tatry budú ešte pod väčším tlakom developerov a investorov ako vidíme dnes. Z nášho pohľadu sú návrhy oboch zákonov nekvalitne pripravené s veľkým množstvom nedostatkov a vôbec nereflektujú aktuálny stav a potreby

rozvoja Slovenskej republiky. Úplne absentuje kľúčová podmienka a zmysel zmeny zákonov, a to aby pri ďalšom využívaní územia a umiestňovaní stavieb bola stanovená povinnosť objektívne a komplexne vyhodnotiť, že stav a kvalita územia sa novými aktivitami nezhorší, ale naopak, že sa bude zlepšovať z pohľadu ochrany klímy, životného prostredia, integrity krajiny a v neposlednom rade zdravia ľudí.

Navrhovaný zákon o územnom plánovaní a navrhovaný zákon o výstavbe sú pripravované bez nadväznosti na iné súvisiace zákony, z ktorých mnohé ešte nebolí prijaté. Sú postavené na budúcom uplatňovaní bez dostatočnej odbornej kapacity projektantov, štátnej správy a samospráv ich plnohodnotne implementovať. Sú koncipované bez toho, aby štát reflektoval na súčasne výzvy ako je demografický vývoj a starnutie populácie, veľké množstvo neobývaných bytov a domov ako aj brownfieldov z priemyselnej alebo poľnohospodárskej činnosti, žalostný stav existujúcej verejnej infraštruktúry vo všetkých sférach života a ekonomická a environmentálna zraniteľnosť Slovenska.

Ostávame veriť, že poslanci Národnej rady Slovenskej republiky budú k týmto kľúčovým zákonom pre Slovensko pristupovať s rozumom aj citom, ctia si názory občianskej verejnosti a súčasne návrhy nepodporia a budú iniciovať širšiu verejnú diskusiu o problematike. Podporujeme stanovisko a pripomienky organizácie Via Iuris, ktoré zverejnila na svojej webstráne: https://viaiuris.sk/aktuality/ziadame-parlament-aby-neschvalil-stavebne-zakony/

14.02.22.

Svetlana Belova
členka WCPA – Svetovej komisie pre chránené územia pri Svetovej únii pre ochranu prírody (IUCN)

Comments are closed.