Rozvoj trvalo udržateľného turizmu a rekreačných služieb v období pandémie a post-pandémie pod Tatrami

Typ: Rozvoj turizmu

Krajiny realizácie:Slovensko

Doba trvania: dlhodobe

Rozpočet: Hľadame partnerov a financovanie

Tento projekt má za cieľ za pomoci občianskeho aktivizmu a inovatívnych prístupov prispieť k rozvoju trvalo udržateľného turizmu zameraného na zdravý životný štýl v doposiaľ málo využívanej, no krajinársky, ekologicky a kultúrnohistoricky jednej z najhodnotnejších lokalít na Slovensku v malebných obciach pod Tatrami na Spiši. Projekt vychádza z premisy, že voľná krajina je najbezpečnejšie prostredie pre šport, rekreáciu a aktívny cestovný ruch s nízkym rizikom nákazy COVID-19, lebo priestorovo ponúka vhodné zázemie na dodržiavanie bezpečnostných opatrení proti šíreniu ochorenia, je ideálna na trávenie voľného času a významne prispieva k posilňovaniu mentálneho aj fyzického zdravia v čase pandémie a post-pandémie.

Koronakríza odhalila obrovskú nerovnováhu, keď do destinácii ako Vysoké Tatry a Slovenský raj prichádzajú aj počas  pandémie desaťtisíce návštevníkov a svojím vzájomným kontaktom zvyšujú riziko nákazy. Na druhej strane iné krajinné priestory na Spiši medzi týmito dvoma top destináciami sú nedocenené a málo navštevované. Toto obdobie pandémie nabáda pokúsiť sa túto nerovnováhu v cestovnom ruchu zmeniť ponukou alternatívnych možnosti trávenia voľného času aj mimo exponovaných území a to aj pre zraniteľne skupiny obyvateľstva akými sú napr. seniori alebo rodiny s deťmi a zároveň sa nespoliehať naimpulzy z vonku, ale zmobilizovať miestne obyvateľstvo v poskytovaní služieb pre turistický ruch.

Príkladom miesta ako alternatívy preplnených destinácií je aj dolina Gánovského potoka, kde je prostredie disponujúce mimoriadne koncertovanými prírodnými, kultúrnymi a duchovnými hodnotami a pritom ešte dáva návštevníkovi jedinečnú možnosť počas jeho pobytu v prírode vidieť z doliny alebo jej blízkeho okolia celú panorámu Vysokých Tatier od Liptovských kôp a Kriváňa po Belanské Tatry.

Projekt nadväzuje na pozitívnu kampaň vedenú miestnymi obyvateľmi na jar v roku 2020 na podporu ochrany miestnej krajiny pred tlakom výstavby a na ukázanie možných alternatív rozvoja, ktoré sa snažia dať dlhodobú perspektívu jednej z najcennejších krajinárskych, archeologických, paleontologických, geologických a biologických lokalít európskeho významu v Slovenskej republike.

V projekte sú navrhované tri skupiny vzájomne prepojených aktivít:

1) zvýšenie informačnej bázy pre rozvoj cestovného ruchu a ochranu prírodného a kultúrneho dedičstva v cieľovom území

Účelom je presne zmapovať existujúce prvky prírodného a kultúrneho prostredia, lepšie poznať reliéf a tvár krajiny, povrchové štruktúry, pozoruhodné areály a kľúčové miesta včítane sakrálnych, vojenských, banských, kúpeľných a iných historických objektov zaujímavých pre cestovný ruch, aby sa mohla vyprofilovať ponuka možnosti pre turistický ruch a pripravili jednotlivé programy pre návštevníkov. Aktivity tejto skupiny zahŕňajú tak analyticko-výskumný aspekt, tak aj pretransformovanie výsledkov a zozbieraných dát do krátkych textov formulovaných populárnym jazykom a fotomateriálu pre ďalšie potreby projektu. Zo získaných dát bude možne definovať trasy, ktoré spoja jednotlivé pozoruhodné miesta a k nim sa potom budú pripravovať detailné programy pre rôzne aktivity a formy pohybu v cieľovom území, včítane možnosti, ktoré sú vhodné aj pre seniorov, invalidov, ľudí, ktorí potrebujú alebo hľadajú alternatívu k preplnením destináciám. Získané údaje a materiály sa využijú aj príprave nominácie územia pre vyhlásenie geoparku Neandertal (neskôr aj status globálneho geoparku UNESCO), ktorý by bol prvý na východe Slovenska.

2) mobilizácia miestnych subjektov (občania, podnikatelia, iné občianske združenia, zástupcovia samosprávy) do participatívneho rozvoja cestovného ruchu

Táto skupina aktivít je zameraná na informovanie všetkých miestnych obyvateľov o alternatívnej forme tvorby cestovného ruchu, hodnotách cieľového územia a o možnostiach spolupráce v projekte a to cez 2 verejne prezentácie pre občanov a informačnej osvetovej kampane cez sociálne siete, formou letáku, nálepiek a bannerov. Jednotlivé participujúce subjekty sa budú podieľať na príprave plánu programov ekoturizmu v Gánovciach, v Hôrke a ich širšieho okolia, vytýčení vhodných tras po konzultácii s vlastníkmi dotknutých pozemkov. Tieto trasy budú spájať jednotlivé pozoruhodné miesta umožňujúc rozptýlený pobyt v krajine a budú zahrňovať priestor aj pre rôzne aktivity a formy pohybu. Okrem toho budú pripravené metodické materiály a organizovaný kurz pre komunitných lektorov pre záujemcov z radov občanov, ktorí budú vyškolení ako majú informovať návštevníkov o jedinečných miestach, atrakciách a programoch v cieľovom území (min. 30 ľudí).

3) realizácia pilotných programov s účasťou zraniteľných skupín ako dôchodcovia, deti a nezamestnaní

Táto skupina aktivít bude obsahovať 4 exkurzie s komunitným lektorom pre dospelých, ktoré predstavia prírodné a kultúrne a dedičstvo územia (pešie túry a aspoň 1 cyklo-túra), 4 interaktívne eko-vzdelávacie programy pre deti, 10 meditačné a relaxačné programy v prírode, min. 12 prechádzok s lektorom Nordic walking. Súčasťou tohto bloku aktivít je aj podpora realizovania drobného mobiliáru pre orientáciu v krajine (napr. smerovníky, navigačné pomôcky, info-panely) a opravy sochy neandertálca v Gánovciach.

Celkový rozpočet projektu  – 30 000 EUR