Obnovenie horských lúk vo Vernári a využitie ich biomasy

Typ: Ochrana biodiverzity

Krajiny realizácie:Slovensko

Doba trvania: September 2012 – Február 2014

Rozpočet: 98,025 USD (z toho 48 % z UNDP/GEF grantu)

Cieľ projektu: zachovať výnimočné horské lúky, využiť dlhodobý obnoviteľný zdroj energie (náletové dreviny na lúkach, prebytočné seno z lúk a odpadová drevná hmota z ťažby v lese) a prispieť k zníženiu znečistenia ovzdušia a energetickej náročnosti konverziou súčasných vykurovacích zdrojov v obci na kúrenie palivovým drevom vyrobeným z miestnych zdrojov

Výsledky:

1. Obnova 100 hektárov horských lúk v katastri obce Vernár 
Zrealizovala sa obnova 100 hektárov vybraných lúčnych biotopov podľa dokumentu Plánu obnovy horských lúk v katastri obce Vernár. Táto obnova spočívala vo výrube prebytočných náletových drevín za podmienok stanovených Správou NP Slovenský raj. Pri odstraňovaní náletových drevín šlo prevažne o výrub mladších a tenších stromov a porastov krov, najstaršie stromy vždy ostali na lokalite. Väčšina prác sa vykonala ručne, ak boli dreviny hrubšie ako 10 cm, pripravilo sa z nich palivové drevo. Zvyšky po výrube sa uložili na hromady a boli prevezené na spevnené miesta, kde sa plánuje ich štiepkovanie. Všetky lokality obnovených lúk sa nachádzajú v území NATURA 2000 SKUEV0112 Slovenský raj.

2. Zhodnotenie biomasy (drevín) z čistenia lúk
Biomasa náletových drevín, ktorá vznikla pri čistení lúk, sa plánovala zhodnotiť na palivové drevo a štiepku. Odhadované množstvo palivového dreva bolo stanovené vo výške 500 prm a vyrobenej štiepky vo výške cca 200 t. Počas doby trvania projektu sa podarilo vyrobiť 420 prm palivového dreva pre 100 miestnych obyvateľov.

3. Konverzia kúrenia na obecnom úrade
Realizovala sa kompletná konverzia kúrenia v budove obecného úradu inštaláciou kotla na spaľovanie biomasy (dreva, štiepky a alternatívne aj brikiet alebo peliet zo sena), rekonštrukciou rozvodov tepla a komína. Realizáciou investície kotla na biomasu sa ročne predíde vzniku 4,32 ton CO2.

4.Zlepšenie postavenia najzraniteľnejších skupín obyvateľov obce (dlhodobo nezamestnaní)
Na realizácii projektových prác sa podieľali najmä občania obe Vernár – v rámci projektu sa priamo vytvorili 4 pracovné miesta pre jednu z najzraniteľnejších skupín obyvateľov obce a to mladých ľudí do 25 rokov, na výrube sa podieľalo ďalších 15 pracovníkov zamestnaných prostredníctvom obecného úradu. Spolu sa na aktivitách projektu zúčastnilo 19 dlhodobo nezamestnaných, v projektovom návrhu sa uvažovalo s vytvorením 5 pracovných miest.

5. Propagácia modelu zhodnotenia miestnej biomasy (náletových drevín)
Propagácia modelu zhodnotenia miestnej biomasy v obci Vernár bola prezentovaná na replikačnom workshope pre starostov miestnej akčnej skupiny (MAS) Pramene, v ktorej sa nachádza 14 susedných obcí. Pre miestnych občanov sa distribuovalo 500 ks letáku o využití biomasy. Čo sa týka mediálnych výstupov uskutočnili sa dve tlačové konferencie s regionálnymi médiami, ktorých výstupom boli 4 články v regionálnej tlači a 2 príspevky v televízii s celoslovenskou pôsobnosťou.

Rola Machaonu: Vypracovanie, rozvoj a manažment rojektu
Partneri: Obec Vernár, Národný park Slovenský Raj, PD Hranovnica
Lokácia: Okolie obce Vernár, okres Poprad, Slovensko
Zapojené chránené oblasti: Národný park Slovenský Raj
Zdroj financovania: Small Grants Programme UNDP/GEF, partneri