29. októbra 2022 rozhodujeme aké chceme vidieť Gánovce?

Našich 10 priorít:

1. Vytvorenie podmienok pre zlepšenie kvality života občanov Gánoviec s dôrazom na zabezpečenie čistoty, poriadku a bezpečnosti v našej obci a jej skrášlenie výsadbou zelene (stromov, kríkov a kvetov).

2. Rozvoj obce zamerať prioritne na zabezpečenie potrieb a ochranu záujmov všetkých občanov, rekonštrukciou a dobudovaním súčasnej infraštruktúry, ktorá je v havarijnom stave.

3. Zabezpečenie transparentnosti pri rozhodovacích procesov v oblasti územného plánovania, ktorým by predchádzala verejná diskusia, ktorá by sa opierala o odborné stanoviská a dopadové štúdie v súlade s platnou legislatívou.

4. Zlepšenie komunikácie s občanmi našej obce o dôležitých aktivitách, ktoré majú dopad na kvalitu ich života (napr. či bude spracovanie odpadov v blízkosti obce a pod.)

5. Nesúhlas s plánovanou megalomanskou výstavbou v extraviláne našej obce mimo už schváleného územného plánu, ktorej výsledkom by bol diametrálne iný ráz našej obce a jej premena na tzv. „satelitné mestečko“ využitím jedinej prístupovej cesty do obce.

6. Zachovanie jedinečného prírodného a kultúrno – historického dedičstva obce so zameraním na podporu rozvoja cestovného ruchu a snahou o prinavrátenie kúpeľného charakteru Gánovciam, ktorými boli známe v minulosti.

7. Iniciovanie systémových zmien pri rozdeľovaní finančných prostriedkov z rozpočtu obce, znížením čerpania bežných výdavkových titulov, spojených s jej chodom (mzdy, výdavky na energie a pod.) a zvýšením finančných výdavkov na kapitálové (investičné) výdaje – výstavba Domu smútku, rekonštrukcia a dobudovanie cestnej a kanalizačnej infraštruktúry, výstavba chodníkov, inštalácia fotovoltaických článkov na streche obecného úradu a materskej škôlky a pod.

8. Rozšírenie kultúrno – spoločenských aktivít v obci (napr. art–sympózií) a zriadenie nových aktivít pre návštevníkov obce, vytvorením produktu, spojeného s propagáciou náleziska Neandertálca v spolupráci s občanmi obce.

9. Zabezpečenie stravovacích služieb pre našich seniorov zriadením kuchyne v obci.

10. Založenie sociálneho podniku so zameraním na podporu zamestnanosti minoritného (rómskeho) obyvateľstva obce, využitím ich znalostí a zručností v stavebnom priemysle.

Comments are closed.