Doc. Peter Jančura PhD

(expert on landscape planning and conservation)

I have a rich professional experience, focusing on landscape ecology, landscape character and historical landscape structures.

Som absolvent Slovenskej vysokej školy technickej. Profesne som začínal ako projektant vodohospodárskych a environmentálnych stavieb. Postupne som sa profiloval na krajinnú ekológiu. Absolvoval som postgraduálne štúdiá na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a Technickej univerzite vo Zvolene, tam som získal aj titul docenta. Mám absolvované aj pedagogické minimum na UMB B. Bystrica.

Pracoval som na Agentúre životného prostredia a Technickej univerzite vo Zvolene, Fakulte ekológie a environmentalistiky, bol vedúcim Katedry plánovania a tvorby krajiny. V roku 1996 sme založili konferenciu “Krajina človek kultúra,” na ktorej sa dodnes prezentujú významné a naliehavé témy o kultúrnej a prírodnej krajine. Významnou súčasťou našej práce bola implementácia Európskeho dohovoru o krajine. Som spoluautorom a iniciátorom „Metodiky identifikácie a hodnotenia charakteristického vzhľadu krajiny“, autorom rady publikácií a článkov.

37 rokov som pracoval v  mimovládnych organizáciách. V roku 1983 sme založili v rámci SZM, vtedajšieho zriadenia a súťaže Strom života, Tábory stromu života. Tie sa v rámci dobrovoľníctva výrazne podieľali na záchrane kultúrnych, technických a prírodných pamiatok. Ako prvá bola úzkorozchodná lesná železnica v Čiernom Balogu. Mal som na starosti školenie inštruktorov a nábor účastníkov. Od roku 1990 som pracoval ako činovník Slovenského skautingu, hlavne v školení dospelých a bol som ku koncu vodcom Slovenskej ústrednej lesnej školy. V roku 2002 sme založili NGO Kolégium, krajinárske združenie, ktoré organizovalo rad odborných konferencií a spracovávalo krajinno-ekologické plány, krajinárske štúdie vo viacerých regiónoch Slovenska.

Aktuálne spolupracujem s TU vo Zvolene pre Centrum ďalšieho vzdelávania a pre Žilinskú univerzitu v Žiline (Ústav celoživotného vzdelávania Univerzita tretieho veku), na študijných programoch Pamiatky UNESCO a Obrázky Slovensky, ktorý som inicioval.

Peter in action