Výzva pre rozšírenie verejných ubytovacích kapacít pre utečencov a zvýšenie podpory aktívnym organizáciám a dobrovoľníkom pri integrácií utečencov na Slovensku

Adresáti:
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky

Vážení zástupcovia ministerstiev a poslanci Národnej rady Slovenskej republiky,

obraciame sa na Vás my, reprezentanti neziskových organizácií a dobrovoľníkov, ktorí spojili sily a poskytujeme pomoc ukrajinským utečencom v Podtatranskom regióne. Chceli by sme Vás informovať o tom, aké sú dva hlavne problémy, ktoré vnímame pri zabezpečovaní efektívnej pomoci utečencom a požiadať Vás o aktívnu účasť pri ich riešení, aby sme mohli naďalej pomáhať tým ktorí našu pomoc najviac potrebujú. Veríme, že vzájomnou spoluprácou sa nám podarí naplniť cieľ nášho snaženia a to pomáhať utečencom nie len pri príchode na Slovensko, ale asistovať čo najväčšiemu počtu odídencov v úspešnom začlenení sa do slovenskej spoločnosti, vrátane nadobudnutia finančnej a ekonomickej nezávislosti.

V rôznych regiónoch Slovenska pracujú neziskové organizácie na modeloch pomoci utečencom, ktorí sa rozhodli na Slovensku ostať. Pomáhame so zabezpečením ubytovania a stravy a s jazykovou, kultúrnou a sociálnou integráciou. Rovnako pomáhame utečencom získať zručnosti potrebné k nájdeniu práce a k uplatneniu sa na pracovnom trhu, tak aby boli v dohľadnej dobe čo najviac sebestační. Tento rozmer našej pomoci je výhodný aj pre štát, keďže vďaka nemu mnohí kultúrne a jazykovo blízki Ukrajinci po 1-2 mesiacoch už nepotrebujú žiadať o dávky ani o inú pomoc. Začínajú pracovať na svojom rozvoji a vďaka tomu môžu byť z dlhodobého hľadiska prínosom pre celú spoločnosť na Slovensku.

Jedným z najefektívnejších príkladov pomoci je spolupráca ubytovacieho zariadenia “Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie” v Tatranskej Lomnici s neziskovými organizáciami a dobrovoľníkmi z mesta Vysoké Tatry. Okrem humanitárnej pomoci (lieky, oblečenie, detská výživa, atď.) bola rýchlo zorganizovaná aj integrácia utečencov do miestnej komunity, kurzy slovenského jazyka a pomoc pri orientácii na trhu práce. Výsledkom tohto spoločného úsilia je, že 30% dospelých utečencov, ktorí prišli na Slovensko v marci, si k 15.5.2022 našlo trvalú prácu alebo brigádu aj vďaka burze práce organizovanej nami. Na základe skúseností a dobrých výsledkov neziskového sektora vidíme príležitosť spojiť sily s ministerstvami SR a inými štátnymi inštitúciami. Hlavným cieľom je nastavenie efektívnych procesov adresnej a komplexnej pomoci utečencom v regiónoch tak, aby boli schopní čo najrýchlejšiej integrácie do sociálno-ekonomického života na Slovensku.

Dva kľúčové problémy sú, že nie je dostatok ubytovacích kapacít a nie sú dostatočne prístupné finančné prostriedky formou malých grantov pre aktívne neziskové organizácie a dobrovoľníkov, ktoré pôsobia vo sfére integrácie utečencov na Slovensku. Na nás sa obracajú stovky utečencov zo samotnej Ukrajiny, hlavne matky s malými deťmi, ktoré sú presídlené na Zakarpatí, aby sme im zabezpečili vhodné ubytovanie na Slovensku. Ide často o rodiny vojakov, ktorí bojujú na východnom fronte za slobodu v Európe. Bohužiaľ štát už neponúka utečencom vhodné strednodobé alebo dlhodobé ubytovanie v potrebnej kvantite, ale len núdzové krátkodobé ubytovanie v telocvičniach a iných masových ubytovacích zariadeniach. Tieto podmienky mamičky s detičkami odstrašujú, lebo nie sú ani adekvátne, ani často dostatočne sanitárne a bez perspektívy akú dostali napríklad utečenci v ubytovacom zariadení “Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie” v Tatranskej Lomnici. Mohlo by sa zdať, že Slovensko akoby už nemalo záujem pomáhať ďalším utečencom, ktorí čakajú na hraniciach.

Na zefektívnenie pomoci utečencom potrebujeme od Vás – predstaviteľov ministerstiev SR – nasledovné:

  • Sprístupniť zoznam voľných štátnych ubytovacích kapacít, ktoré sú vhodné pre ubytovanie rodín utekajúcich pred ruskou inváziou, vrátane tých, ktoré sa nenahlásili do systému bookio;
  • Sprístupniť ďalšie vhodné štátne ubytovacie zariadenia pre utečencov;
  • V spolupráci s neziskovými organizáciami vypracovať plán integrácie utečencov, pre každé zariadenie zvlášť na základe špecifických podmienok v každom regióne;
  • V spolupráci s neziskovými organizáciami spísať konkrétne podmienky pre utečencov v danom zariadení;
  • Iniciovať programy malých grantov pre neziskové organizácie, cieľom ktorých by bolo čo najrýchlejšia integrácia utečencov v konkretnych regiónoch a okresoch;
  • Rekonštruovať existujúce budovy v majetku štátu a verejnej správy, ktoré by relatívne efektívne mohli byť prebudované na ubytovacie zariadenia (nie v zmysle internátov, ale jednoduchých bytových jednotiek). Týchto budov je po Slovensku nesmierne veľa, prebudovanie je možné zrealizovať pomerne rýchlo. A potom by tieto zariadenia mohli zostať ako štartovacie byty. Možnosťou je aj výstavba jednoduchých montovaných stavieb, na ktorej sa môžu podieľať aj sami budúci nájomníci, čo im poskytne pracovnú príležitosť;
  • Nadviazať dlhodobú spoluprácu so ziskovým sektorom, majú databázu sprostredkovateľov ubytovania, sú overení, systém je funkčný, zavedená platobná brána, na webe uvádzajú, že chcú sprostredkovať krátkodobé aj dlhodobé ubytovanie pre 100 000 utečencov (crowdfundingová kampaň + matching zo strany štátu resp. EU)

Za Vašu odpoveď a ochotu pomôcť Vám budeme veľmi vďační.

Iniciatíva „Tatry pomáhajú Ukrajine“

 

Kontakt: Ing. Svetlana Belova, t.č. 0917449943, email zapovedniks@gmail.com

Comments are closed.