Podporte záchranu jedinečného prírodno-klimatického potenciálu Gánoviec – podpíšte hromadnú pripomienku.

Návrh zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu obce Gánovce (ZaD ÚP č.6) je v neprospech väčšiny občanov, smeruje k zničeniu jedinečného prírodno-klimatického potenciálu a diametrálnej zmene doterajšej kvality života v obci.

Návrh zmien a doplnkov územného plánu obce Gánovce č. 6 je zverejnený na webovom sídle obce: https://ganovce.sk/uradna-tabula/.

Verejne prerokovanie návrhu ZaD č. 6 ÚP obce Gánovce sa uskutoční 12. januára o 10.00 hod. v sále Obecného úradu Gánovce. Prosím všetkých Gánovčanov, aby sa zúčastnili, lebo neskôr už budú môcť len frflať, že možnosť územný plán a jeho zmeny ovplyvniť prepásli.

Do 12. januára musíme predložiť pripomienky k návrhu ZaD ÚP č.6. Pripomienky je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Gánovce, Gánovská ul. č. 184, 058 01 Gánovce príp. do úradnej elektronickej schránky obce Gánovce.

Tím špecialistov OZ Machaon International pripravil aj hromadnú pripomienku ku návrhu ZaD ÚP č.6. Hromadná pripomienka s výrazným počtom hlasov napomôže dosiahnuť, aby aj verejnosť spolu určovala územný plán a výsledkom bola ochrana jedinečného prírodno-klimatického potenciálu Gánoviec a vytvorenie čo najlepšieho životného a sociálneho prostredia v zmysle potrieb občanov. Prosím prečítajte si hromadnú pripomienku a ak súhlasíte s jej obsahom –

Máme za to, že návrh ZaD ÚP č.6 bol vypracovaný tendenčne nerešpektujúc princípy trvalo udržateľného rozvoja a neberúc  do úvahy ekologickú stabilitu a únosnosť predmetného územia. V návrhu sú aj tvrdenia, ktoré sú vytrhnuté z kontextu. Napr. je uvedené, že výstavbu si želajú obyvatelia Gánoviec, pritom v júni 2020 v referende 256 občanov jasne deklarovalo svoje NIE výstavbe v doline Gánovského potoka a len 5 osob boli ZA.

Pri príprave ZaD ÚP č.6 neboli zahrnuté žiadne zo zásadných pripomienok 31 občanov z roku 2020, ignorujú sa základne zásady územného plánovania, chýbajú základné dáta ako napr. rozloha územia dotknutého zmenami a nie je zabezpečená dostatočná kapacita vodovodu pre ďalších plánovaných 660 osôb a kapacita ČOV Hôrka.

ZaD ÚP č.6 neberie v potrebnej miere do úvahy otázky ekonomického a sociálneho rozvoja celého územia, ničí voľnu krajinu a tým aj unikátny potenciál pre rozvoj cestovného ruchu a poľnohospodárstvo, nezohľadňuje potrebu vytvorenia vzdelávacej, sociálnej a kultúrnej infraštruktúry v obci, čím prispieva k zvýšeniu automobilovej dopravy v obci s jej všetkými dôsledkami na životné prostredie, ktoré prinesie (napr. zvýšenie hluku, emisií, pravdepodobnosti dopravných nehôd a pod.), keďže väčšina pracovných možnosti a nevyhnutných služieb pre obyvateľstvo je mimo obce a sú dostupné najlepšie automobilom. Návrh síce prichádza s novým cestným prepojením smerom na cestu I. triedy Poprad – Kvetnica, no to je len utópia, lebo mesto Poprad v danej časti v ÚP Poprad a ako aj rekonštrukcia železničnej trate Poprad – Gánovce s tou cestou nepočítajú, lebo v mieste kde je dnes priecestie so závorami pri tzv. Štátnych majetkoch bude už len mimoúrovňový prechod pre peších a cyklistov. Postavenie tej cesty by si vyžiadalo spolu s mimoúrovňovým križovaním so železničnou traťou min. 8 miliónov eúr, čo si obec Gánovce nebude môcť nikdy dovoliť.

V texte ZaD ÚP č.6 sa píše, že sa nepredpokladajú žiadne negatívne vplyvy na životné prostredie a zhoršenie kvality života v obci, a to aj napriek tomu, že pri ZaD ÚP č.6 sú zahrnuté neodôvodnené a neúčelné zmeny územného plánu v krajinnom celku 9 (KC9) označenom v platnom ÚP ako najhodnotnejšie krajinné územie, v ktorom by sa malo v súlade s platným územným plánom zachovať doterajšie využívanie územia na poľnohospodárske účely, dôraz je na potreby ochrany životného prostredia a v prospech obyvateľov obce a celej spoločnosti a výstavba nie je povolená. Návrh ZaD ignoruje všetky podklady a stanoviská ŠOP SR, v ktorých sa v KC9 jednoznačne vyjadrovali nesúhlasne k výstavbe a z tohto dôvodu v platnom ÚP tam výstavba nebola povolená.

Vizualizácia plôch určených na IBV v Gánovciach.

Červené línie sú lokality, kde už dnes je výstavba IBV možná podľa schválených ZaD ÚP. Novo navrhovaná výstavba IBV je v plochách ohraničených zelenou farbou. Do vizualizácie boli dokreslené domy – už schválené žltou a ďalšie možné domy bielou, aby bolo možné posúdiť akou zmenou môže obec prejsť, ak sa realizuje zmena ÚP č. 6.

Predstava Gánovskych kúpeľov sabrezki bežne spája s minerálnou vodou. Ale Gánovce aj kúpele klimatické, kde liečebný účinok má priznivá kombinácia klimatických činiteľov:
– Ovzdušie bez škodlivých prímesí a prachu a s vyšším obsahom ozónu.
– Klimatická teplota z priameho slnečného žiarenia, z tepla odrazeného a rozptýleného a z vyžarovania zemského.
– Vlhkosť vzduchu závislá na zrážkach, rýchlosti vyparovania a oblačnosti.
– Tlak vzduchu a jeho pohyb – vietor.
– Povaha pôdy a vegetácie.

Klimatické podmienky Gánoviec vhodné na liečenie a relax vytvorila príroda. Je to prírodný liečivý zdroj. Netreba nič robiť, len ich chrániť a takto efektívne prinavracať gánovčanom zdravie, aby pracovali a mohli žiť plnohodnotný život čo najdlhšie. Hádam väčšina obyvateľov Gánoviec nemala ťažký priebeh kovidu?

Namiesto ochrany prírodných liečivých zdrojov Gánoviec ista časť občanov tlačí na to, aby bola dovolena masivna výstavba, ktorá veľmi vážne ohrozi existenciu unikatnej liečebnej funkcie gánovskej prirody. Aj slaniska, aj luki tvoria našu unikatnu mikroklimu. Dovolime zničiť liečebné účinky prirody kvoli tomu, aby hrstka vlastnikov pody zarobila miliony?

Občanska iniciativa. 6.januára 2022

Comments are closed.