Môže vzniknúť nový Hozelec pri geizíri bez negatív pre Gánovce?

Aj Obec Hozelec v súčasnosti rieši zmenu svojho územneho plánu a to v lokalite Kotlisko, miestne skôr známu ako pri geizíri. Investor, firma Byty Poprad, s.r.o., podal návrh na zmenu funkčného využitia plôch v jeho vlastníctve z reakrečnej na bývanie, pričom chce zrekonštruovať vyše 30 rokov chátrajúce objekty bývalého pionierskeho tábora, a k tomu postaviť dve nové bytovky a 16 rodinných domov s celkovou kapacitou pre 152 ľudí.

Odhliadnúc od radikálnej zmeny, ktorú by to v danom priestore, ktorý Gánovčania s obľubou využívajú na prechádzky, prinieslo,  by daná návrhovaná zmena mala vážne dôsledky pre Gánovce.

V návrhu je vybudovanie novej cestnej komunikácie okolo geizíru do Hozelca, avšak vzhľadom na dĺžku úseku, ktorý treba vybudovať, náročnosť terénu vzhľadom na prevýšenie, prítomnosť Územia Európskeho významu Gánovské slaniská a vysoké náklady, ktoré by si jej výstavba vyžiadala, možno tento zámer vnímať ako nerealistický (investície by si vyžiadali sumu niekoľkonásobne prevyšujúcu bežný rozpočet obce Hozelec) a pre odhadovaný počet obyvateľov navrhovaného bytového fondu 152 obyvateľov je to tiež neekonomické riešenie.

Je zrejme, že zmena územného plánu Hozelec časť Kotlisko počíta so súčinnosťou od obce Gánovce v rámci základnej infraštruktúry (cesty a zásobovanie vodou) a napojenia sa na ňu. To by však spôsobilo obci Gánovce veľké problémy v rozpore s jej platným územným plánom. V návrhu pre lokalitu Kotlisko sa výslovne uvádza plánované dopravné napojenie cez obec Gánovce. Už dnes sú v Gánovciach problémy s dopravnou kapacitou práve na ulici Gánovská, kde dochádza k častým problematickým situáciám ohrozujúcich zdravie a bezpečnosť chodcov a iných účastníkov cestnej premávky a preto zvýšenie jej využitia a frekvencie dopravy pre potreby inej obce by boli neúnosné. K tomu ešte teleso cesty má slabý podklad a dažďová kanalizácia pozostáva z kameninových rúr, kde v kombinácii so slabým cestným podkladom a veľkej frekvencii nákladných a iných automobilov môže dôjsť k značnému poškodeniu cesty i kanalizácie. Viete si predstaviť, že by každý deň na Gánovskej ulici pribudlo ešte ďalších aspoň 50 (!) áut denne a najbližšie roky trpieť prechod ťažkej stavebnej techniky cez Gánovce?

Podobná situácia je aj so zásobovaním s pitnou vodou. Existuje síce samostatný vodovod, ktorý bol vybudovaný cez kataster Gánoviec pre pioniersky tábor, ale v čase, keď Gánovce mali necelých 700 obyvateľov, dnes Gánovce majú 1400 obyvateľov a už pociťujú nedostatočnú kapacitu vodovodu a jeho časté poruchy. Zároveň je obava aj pri splaškovej kanalizácií, ktorá síce prechádza okolo lokality Kotlisko smerom k obci Hôrka, ale už dnes je plne vyťažená z Gánoviec. Preto je pre Obec Gánovce dôležité, aby dala PVPS, a.s. Poprad jednoznačné stanovisko, že vie poskytnúť dostatočné množstvo pitnej vody aj pre Gánovce, jej rast a aj navrhovanú časť Hozelca Kotlisko, že existujúci v jej správe je vo funkčnom stave a že si nebude vyžadovať zásadné opravy jeho časti na území obce Gánovce a že bude súčinná pri navýšení kapacity splaškovej kanalizácie, lebo tá je na ulici Gánovská v havarijnom stave.

Obec Gánovce ako dotknutý orgán podala proti zmene územného plánu Hozelec nesúhlasne stanovisko, aby tak ochránila jej občanov pred negatívami, ktoré by nová výstavba objektov pre bývanie v lokalite Kotlisko Gánovciam priniesla, pokiaľ obec Hozelec nevyrieši základne podmienky pre jej obyvateľov ako je prístupová cesta a funkčný vodovod a dostatočná kapacita kanalizácie k danej lokalite.

Dr. Jozef Bednár, 19.05.20

 

    PRIHLÁSENIE NA ODBER NOVINIEK

    Mám záujem o odber noviniek.


    Comments are closed.