Budú Gánovce hlavným centrom spracovania odpadov na Spiši?

V piatok 18.2.2022 podvečer sa stretli poslanci obecného zastupiteľstva Gánovce, aby si vypočuli prezentáciu spoločnosti Brantner Slovensko, ktorá v spolupráci so Slovenským plynárenským podnikom uvažuje o výstavbe v katastrálnom území Gánoviec pri ceste I/18 smerom k Hozeleckému potoku, čo nazvali honosným názvom, CEBZ – centra energetického a biologického zhodnotenia odpadu.

O tom, že odpady by sa mali triediť a zhodnocovať a nekončiť na skládke odpadu niet pochýb, avšak či takáto činnosť má byť realizovaná práve v Gánovciach a či je na prospech obce a jej obyvateľov už také jednoznačne nie je.
Rétorika prezentujúceho ako aj poskytnuté informácie (môžete si ich časť pozrieť na stránke) vyznievajú, akoby vďaka moderným technológiám skoncentrovanie a manipulovanie komunálneho a biologického odpadu v kapacite od 60,000 do 150,000 ton ročne z okresov Poprad a Spišská Nová Ves pri vstupe do obce Gánovce bolo to najlepšie, čo sa samospráve a jej občanom môže ponúknuť. To že to naozaj takto myslia ukazuje ich leták, kde prvý slogan naznačuje obec s CEBZ = zelená obec a obci Gánovce tento svoj zámer nie len ponúkajú, ale kladú aj podmienky, teda ak Gánovce chcú byť líder v spracovávaní odpadov na celom Spiši, tak nech odpustia investorovi poplatok za rozvoj (cca. 1,000,000 eur), resp. aby sa tento investoval do infraštruktúry zatiaľ neexistujúceho priemyselného areálu Gánovce, teda v prospech investora. Pre ľudí to bude radikálna zmena, dôjde k zmene charakteru krajiny a pritom Gánovce sa majú vzdať svojej opravnenej kompenzácie.  Veď asi Gánovce nepotrebujú 1,000,000 eur? Investor sa bude uchádzať o dotáciu 30,000,000 eur z verejných zdrojov, a prečo mu nedať zľavu, veď aj podľa jedného z účastnikov prezentácie vláda dáva úľavy, aby prilákala strategických investorov.

Zámerom CEBZ Gánovce je vytvoriť na ploche 35 000 m2 blízko veľmi cennej lokality Hozeleckého potoka systém spracovania komunálneho a biologicky rozložiteľného odpadu s potenciálom do 150,000 ton ročne. Systém by zahrňoval triediacu linku, krytú kompostáreň s technológiou suchej fermentácie a bioplynovú stanicu s výrobou biometánu. Podľa prezentujúceho odhadujú, že by odpad do systému privážalo okolo 50 nákladných áut denne zo spádovej podtatranskej oblasti firmy Brantner do naplnenia kapacity systému. Bioplyn by bol existujúcim systémom SPP (potrubím) predávaný do priemyselného parku v Poprade-Matejovciach na vykurovanie, vytriedené zložky a kompost ako aj problematický digestát odpad z bioplynovej stanice by boli tiež predávané alebo odozdávané iným odberateľom, teda to už nepovedali, že ďalšie desiatky áut by odvážali produkty z linky. Ako podľa vás ovplyvní tento objem dopravy kvalitu ovzdušia a úroveň hluku?

Aby ste si zámer vedeli lepšie predstaviť, tak obec Gánovce s 1 400 obyvateľmi v roku 2021 vyprodukovala 182,86 ton nevytriedeného zmesového komunálneho odpadu a 73,35 ton biologického odpadu bez zhodnotenia na mieste a teda, ak by sa zariadenie vybudovalo, tak odpad určený na spracovanie z Gánoviec bude tvoriť 0,2 – 0,4% celkovej kapacity CEBZ Gánovce.

Na stretnutí sa starosta obce a viacerí poslanci vyslovili, že sa im zámer pozdáva a radi ho podporia, a teda, že Gánovce podľa nich sa tešia, že budú mať dobrého a ochotného investora, ktorý takto začne éru priemyselných Gánoviec (ale pravdepodobne skončí éru kúpelníctva a cestovného ruchu) a bude pre obec prospešný. Rozmeňme si tie výhody strategického investora na drobné.

Hlavnou výhodou pre Gánovce vraj bude ako spomenul sám prednášajúci, že prítomnosť CEBZ bude prispievať viac než 10,000 eur do rozpočtu obce. Ak by to tak naozaj malo byť, tak by to znamenalo, že pri ploche 35,000 m2 by museli budovy z tej plochy zaberať plochu až 20,000 m2, lebo daň z priemyselných stavieb a na podnikanie je v Gánovciach 0,50 eur za m2. Daň z pozemkov pre danú plochu, ktorá je dnes ornou pôdou, je dnes 75,77 eur. Pritom maximálny výnos z dane z pozemkov, ak by sa poľnohospodarsky využívané pozemky zmenili na zastavané plochy a nádvoria, by mohol byť podľa dnes platnej sadzby maximálne 809 eúr a to len v prípade, že by tam neboli žiadne stavby. Opäť zvýšime dane z nehnuteľnosti pre podnikateľov alebo majú občania sa tešiť, že pri ceste do Popradu budú míňať 2 ha zastavaných 8 metrov vysokými priemyselnými halami a bioplynovými zásobníkmi?

Ďalšou údajnou výhodou CEBZ je, že dá prácu 30 ľuďom. A tak starosta vidí potenciál pre ľudí z Gánoviec, ktorí si nevedia nájsť prácu, že ju nájdu v CEBZ Gánovce. Keďže však ide o plne mechanizované a plne elektronicky riadené technológie, kde vo viacerých pozíciách obslužného personálu bude potrebné odborné vysokoškolské vzdelanie a spôsobilosti na práce s ťažkou technikou, nebude prekvapením, že si tam prácu ľudia z Gánoviec nenájdu. Technológia nepočíta s pracovníkmi s vidlami a lopatami.

Posledné dni zažívame silné vetry, lokalita je v otvorenom priestore, takže, že pri CEBZ bude rozfúkaný zmesový odpad a bude zvýšená prašnosť je isté. Môžeme polemizovať, či nebude aj vplyv hluku, zápachov a iných nežiaducich javov. Je paradoxne, že akoby obec zabudla, že menej ako 500 m od plánovanej výstavby CEBZ umožnila ľuďom v blízkej budúcnosti stavať rodinné domy a pozemky sú tam už nakúpené za viac ako 100 eúr za m2 a obec ide vedome týmto ľuďom ich majetok znehodnotiť? CEBZ môže mať aj negatívny vplyv na ceny nehnuteľnosti v Hozelci a v samotných Gánovciach. Či je to ružová perspektíva bývať neďaleko pri centre energetického a biologického zhodnotenia odpadu, kde sa bude spracovávať komunálny a biologicky odpad z celého regiónu? 

Aspekt, ktorý akoby neexistoval, je vzťah nás všetkých ku krajine a jej hodnotám, k ornej pôde, ktorú bude treba zabrať a teda sa znehodnotí, cenné a jedinečné biotopy Hozeleckého potoka, ktoré treba chrániť a budú ohrozené. Poprad a Gánovce sa deklaratívne hlásia, že sú bránou do Vysokých Tatier, avšak priemysel typu CEBZ s množstvom negatívnych vplyvov nie je kompatibilný s rekreáciou a turistickým ruchom, ktorý vraj obe samosprávy chcú rozvíjať. Akoby v alebo pri Poprade neboli vhodnejšie miesta?

A na záver čerešnička na torte, firma Brantner požiadala obecné zastupiteľstvo, aby čo najskôr, teda už na najbližšom zastupiteľstve prvý marcový týždeň, schválilo, že predmetný zámer CEBZ obec Gánovce víta a nebude požadovať poplatok za rozvoj v plnej výške a bude vďačná, že Branter si vybral pre svoj ušľachtilý zámer centra spracovania odpadov na Spiši práve obec Gánovce ako prejav zlepšovania kvality života pre obec. A načo s takouto banalitou otravovať občanov obce, veď poslanci najlepšie vedia, čo je dobré pre obec a jej občanov. Škoda času, aby o tom písala webstránka obce alebo jej FB, nie?

Občania Gánoviec ako vnímate daný zámer? Tešíte sa alebo ste proti?

 

Poslanec OZ Gánovce, Dr.Jozef Bednár                                  19 februára 2022

 

Comments are closed.